Ο ευαίσθητος χώρος των παράκτιων ζωνών

Οι παράκτιες ζώνες συνιστούν ένα δυναμικό και ευαίσθητο χώρο αφού δέχονται πολλαπλές πιέσεις δημογραφικής και οικονομικής ανάπτυξης. Οι πιέσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταβολή των χρήσεων γης και σε πολλές περιπτώσεις, σε συνδυασμό με τυχόν γεωμορφολογικές ιδιομορφίες της περιοχής, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας. Ως παράδειγμα φυσικών επιδράσεων αναφέρεται ο κίνδυνος διάβρωσης των παράκτιων περιοχών και η απώλεια γης, καθώς και ο κίνδυνος καταστροφής από πλημμύρες παράκτιων υγροβιότοπων. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες κατά μήκος της παράκτιας ζώνης αυξάνονται συνεχώς και ασκούν πιέσεις στα παράκτια οικοσυστήματα. Ως παραδείγματα ανθρωπογενών επεμβάσεων αναφέρονται η κατασκευή έργων για τη διευκόλυνση πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, η δημιουργία οικιστικών μονάδων και η τουριστική, βιομηχανική και αγροτική εκμετάλλευση. Συνεπώς, η ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης μέσω της αστικοποίησης, της εκβιομηχάνισης και του τουρισμού και η εκμετάλλευση μέσω της αλιείας και της γεωργίας, οδηγεί σε υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων και εξάντληση των φυσικών πόρων.

Το πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΚΤΗΣ

Στόχος του έργου "ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΚΤΗΣ" είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος κατάλληλου για την υποστήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, το οποίο θα έχει τη μορφή διαδικτυακού ψηφιακού άτλαντα και θα δίνει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη να ανακτά τα δεδομένα και την θεματική πληροφορία που αναζητά μέσω του διαδικτύου, με γρήγορο, εύκολο και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα θα έχει το δυναμικό αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης της παράκτιας ζώνης και θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) τόσο για τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, όσο και για τη δημιουργία σύνθετων δεικτών περιβάλλοντος με χρήση διαφόρων επιπέδων θεματικής πληροφορίας η οποία προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων. Επιπλέον, το προτεινόμενο σύστημα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΓΣΠ Διαδικτύου για τη διάθεση της πληροφορίας στα διάφορα διοικητικά επίπεδα. Ως περιοχή εφαρμογής για τo έργο έχει επιλεγεί η Βορειοανατολική παράκτια ζώνη του Νομού Ηρακλείου.